Slikovna mapa. Tekstualni linkovi raspolozivi na dnu strane.

Broj:  13-12/2002
Sarajevo, 09. decembra 2002

SAOPSTENJE ZA JAVNOST
Unaprijediti prava lica sa posebnim potrebama

Povodom 10. decembra Medjunarodnog dana ljudskih prava, Helsinski komitet za ljudska prava u BiH snazno se zalaze za unaprijedjenje zastite ljudskih prava lica sa posebnim potrebama.

Naime, prema postojecim procjenama u Bosni i Hercegovini svaki deseti gradjanin je u statusu lica sa posebnim potrebama. Ova cinjenica navodi na potrebu veceg angazovanja vlasti Bosne i Hercegovine na stvaranju pravnog okvira i politickog ambijenta kojim ce se prava ovih lica jednako tretirati na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, i ukinuti svi oblici diskriminacije koji pogadjaju invalide i druge osobe sa onesposobljenjima.

Helsinski komitet se, prije svega, zalaze za uspostavljanje takve zakonske regulative i prakse koja ce obezbijediti potpuno ravnopravan polozaj lica sa posebnim potrebama sa svim ostalim gradjanima, posebno na polju zaposljavanja, obrazovanja, zdravstvene zastite i socijalnog staranja.

Obzirom da je 2003. godina u svijetu proglasena godinom lica sa posebnim potrebama invalida, apelujemo na novoizabrane vlasti da u reformi zakonodavstva  ugrade i odredbe Standardnih pravila za izjednacavanje mogucnosti za osobe sa invaliditetom koja su sastavni dio evropskih, kao i dokumenata UN-a koji tretiraju ovu populaciju.

Izjednacavanje osoba sa invaliditetom u odnosu na ostale gradjane Bosne i Hercegovine je obaveza svih demokratskih drustava i zemalja cija je zadaca zastita i ostvarivanje univerzalnih ljudskih prava.

Enver Murgic
v.d. Predsjednik HK BiH
 

Glavna strana | O nama | Faxletter | Saopstenja i publikacije | Kontakt tabla
|
Drugi o nama | Tekuci projekti | Najava projekata | Podrzite nas | Ankete |
Pridruzite se